Sandra Haveneers


Ik ben Sandra, gehuwd en mama van vier puberende zonen. In 2001 ben ik afgestudeerd als psychologisch consulent aan de Vlaamse Katholieke Hogeschool in Antwerpen en heb me verder gespecialiseerd in de psychodiagnostiek. Doorheen de jaren heb ik zowel in het klinisch als in het arbeids- en organisatiewerkveld ervaring opgedaan.

Naast mijn job als zelfstandig psychologisch consulent in bijberoep, werk ik als leerkracht in het secundair onderwijs. Ik kan mezelf een gepassioneerde leerkracht noemen. Elke dag mogen werken met verschillende kinderen in verschillende situaties is zo ontzettend mooi en waardevol.

Binnen Praktijk Neuropsychologie (www.praktijkneuropsychologie) leg ik de focus op intelligentie-onderzoek bij kinderen en jongeren. Als mama van een zoon met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en een ernstig meervoudige beperking wil ik tevens een aanspreekpunt zijn voor ouders, opvoeders en familieleden die met deze problematiek worden geconfronteerd.

Binnen mijn eigen praktijk bied ik individuele- en groepsbegeleiding aan voor jongeren en volwassenen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bij een aanmelding onderzocht welke vorm van hulp het beste past.

Opleidingen
1997-2001 Bachelor Psychologie, Vlaamse Katholieke Hogeschool (Lessius), Antwerpen
2002-2004 Postgraduaat specialisatie in de psychodiagnostiek, Vlaamse Katholieke Hogeschool (Lessius), Antwerpen

Lid van De Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)


Sandra Haveneers


Psychologisch consulent

Jongeren of volwassenen kunnen om verschillende redenen nood hebben aan therapie. Je kan bij mij terecht met bezorgdheden op volgende domeinen:

  • Emotionele problemen: angst (faalangst, sociale angst, fobieën, paniekaanvallen, …), stress, verdriet / depressie, onzekerheid, perfectionisme, hooggevoeligheid, dwang, piekeren, levensvragen, …
  • Gedragsproblemen: boosheid, impulscontrole, agressiviteit, …
  • Gezinsfunctioneren: opvoedingsondersteuning, echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssituatie, spanningen of conflicten in het gezin, pleeggezinnen, …
  • Schools functioneren: hoogbegaafdheid, studieproblemen, …
  • Sociaal-relationele problemen: conflicten, beperkte sociale vaardigheden of weerbaarheid, hechtingsproblemen, pestproblematiek, …
  • Lichamelijke klachten: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, …


Sandra Haveneers


Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een behandelmethode waarin de gesprekken tussen cliënt en therapeut centraal staan. In deze gesprekken worden je klachten besproken en de thema’s die je bezig houden verder uitgediept. Gezinstherapie en relatietherapie zijn specifieke voorbeelden van gesprekstherapie.

Als therapeut help ik je om een andere kijk en inzicht te krijgen op die thema’s, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je bent wie je bent door je omgeving, je gezin van herkomst en je huidige relaties (partner, werk, school, vrienden,…).

Er wordt steeds gekeken naar jou in combinatie met de omgeving en met belangrijke anderen. Soms kan het dan ook zinvol zijn om belangrijke anderen te betrekken bij de gesprekken.


Sandra Haveneers


Groepsaanbod

Zelfbeeldtraining (COMET)

Deze groepstraining is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld, die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Deze groepstraining helpt om de spiraal van negatieve gedachten te doorbreken en het zelfbeeld te verbeteren. De jongeren leren vaardigheden om positiever over zichzelf te denken. Ze gaan op zoek naar hun eigen negatieve gedachtenpatronen. Door deze te checken leren zij op een andere, meer opbouwende manier over zichzelf en hun omgeving te denken. Ook onderzoeken zij met elkaar de invloed van non-verbale communicatie. Tijdens de bijeenkomsten gaan zij op een creatieve manier aan de slag met het thema zelfbeeld.

Prijs en opbouw: 300 euro voor 8 sessies van 1,5 uur, één 1 psycho-educatie sessie voor al de betrokkenen.
Wanneer? Nieuw groepje start bij voldoende inschrijvingen.

Emotieregulatietraining

In deze training leren jongeren vaardigheden om heftige emoties, zoals wanhoop, verdriet en boosheid beter te reguleren. Ze leren zichzelf beter te begrijpen en hun gedrag positief te veranderen. Ook leren ze accepteren wat ze niet kunnen veranderen.

...

Prijs en opbouw: 400 euro voor 12 wekelijkse groepsessies van 60 minuten.

Wanneer? Nieuw groepje start bij voldoende inschrijvingen.


Sandra Haveneers


Praktisch

Aanmelding

Een aanmelding verloopt telefonisch of via mail en kan op eigen initiatief of na verwijzing door de school, het CLB, een arts of andere hulpverlener. Graag plan ik een afspraak in voor een intakegesprek binnen een termijn van drie weken.

Intakegesprek

In een eerste gesprek gaan we het probleem in kaart brengen. We bepalen samen het hulpverleningstraject. Indien zou blijken dat er een doorverwijzing nodig is, ga ik samen met u op zoek naar andere gespecialiseerde diensten in de regio. Wanneer er nood is aan diepgaandere hulpverlening verwijs ik u door naar een psycholoog.

Wat neemt u best mee?

Eventuele documenten of verslagen die relevant kunnen zijn voor het in kaart brengen van de problematiek (vb. rapporten, doorverwijsbrieven, verslagen van andere disciplines).

Afspraken mogelijk op woensdag

Sandra Haveneers


Tarieven


  • Intake gesprek - €60
  • Individuele sessie (45 à 60 min.): €60 (therapie/ opvoedingsondersteuning/ studiebegeleiding)
  • Uitgebreidere (gezins)sessie (80 à 90 min.): €90
  • Schooloverleg: €80/uur (therapie/overleg/observatie)

Voor psychologisch consulenten is er helaas op dit moment nog geen terugbetaling.

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen via telefoon of e-mail. Indien u laattijdig annuleert of niet komt opdagen, wordt er een tarief aangerekend van 40€, tenzij u over een doktersattest beschikt.
Dank voor uw begrip.


Contact formulier